പരീക്ഷാ ഫലം അറിയാൻ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തിരയുക.

 ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ മറന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.